Privacy Disclaimer d.d. 25-05-2018

Trakteren is Leuk geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die nodig is voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van de website. Jouw gegevens zullen nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden worden gesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke van jouw gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze je gegevens worden opgeslagen en je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Trakteren is Leuk, gevestigd aan Steur 69, 3344 JC Hendrik Ido Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.trakterenisleuk.nl Steur 69, 3344 JC Hendrik Ido Ambacht, 06-37566923. Karin de Bruijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Trakterenisleuk.nl ,zij is te bereiken via info@trakterenisleuk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trakteren is Leuk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 - Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

-Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trakterenisleuk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trakteren is Leuk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Trakteren is leuk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trakteren is Leuk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trakteren is Leuk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trakteren is Leuk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Trakteren is Leuk bewaart je gegevens zolang je klant van Trakteren is Leuk bent. Dit betekent dat je klantprofiel bewaard blijft totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trakteren is Leuk deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trakteren is Leuk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Trakteren is Leuk jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE MijnWebwinkel Trakteren is Leuk’ website en -winkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de verwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Mijnwebwinkel houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN Trakteren is Leuk verstuurt de e-mail nieuwsbrieven met de speciale module van Mijnwebwinkel. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

PAYMENT PROCESSORS Mollie Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Trakteren is leuk gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. iDeal Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van iDeal. iDeal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Ideal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. iDeal behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iDeal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iDeal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

VERZENDEN EN LOGISTIEK PostNL

Trakteren is Leuk maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL wordt gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Trakteren is Leuk gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Trakteren is Leuk gebruikt je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens deelt en Trakteren is Leuk gebruikt deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraagt Trakteren is Leuk je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

 In voorkomende gevallen kan Trakteren is Leuk op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Trakteren is Leuk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Trakteren is Leuk wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trakteren is Leuk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trakterenisleuk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Trakteren is Leuk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Trakteren is Leuk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trakterenisleuk.nl

© 2014 - 2024 Trakteren is LEUK !! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel